Архів Управління навчальним закладом

організація роботи в школі

Модульне управління навчальним закладом

Сучасна шкільна освіта передбачає так званий модульний підхід. Засновник модульного навчання Дж. Рассел окреслив поняття «модуль» як навчальний пакет, що охоплює концептуальну одиницю учбового матеріалу та передбачені дії учнів. Трохи пізніше Гольдшмід визначив модель як автономну одиницю в спланованому переліку видів навчальної діяльності, що призначена для досягнення певних окреслених цілей. Сучасні дослідники включають в поняття «модуль» як блок інформації, цільову програму дій, що призначена на досягнення дидактичних цілей.
Читати повністю »

система і структура управління школою

Інновації в управлінні школою

Процеси, які відбуваються в українському суспільстві та світі загалом, значні перетворення зачепили сучасну школу і зумовили необхідність модернізації сучасної освіти. Одним з перспективних шляхів модернізації визнається впровадження інновацій у діяльність освітніх установ і в процес управління цією діяльністю. В даний час суттєві недоліки в управлінні сучасною школою пов’язані з перевагою в практичній діяльності багатьох керівників шкіл традиційних форм і методів контролю без урахування сучасних тенденцій у розвитку освітніх установ. Одним з недоліків сучасної системи управління діяльністю навчального закладу є її спрямованість виключно на підвищення успішності учнів, в той час коли потрібно з урахуванням нової педагогічної парадигми всі зусилля спрямувати на підвищення якості освіти, однією зі складових якого є особистісне зростання учнів.

В практичній діяльності сучасного керівника освітнього закладу пошуки шляхів вирішення проблеми підвищення якості освіти, як визнається багатьма дослідниками, пов’язуються з впровадженням інновацій в управлінні навчально-виховним процесом та забезпеченням роботи школи в режимі розвитку.
Читати повністю »

організація роботи в школі

Форми і методи управління школою

В соціально-економічній літературі присутні різноманітні методи і форми управління школою. Одні джерела виокремлюють методи організаційного впливу та методи стимулювання, інші ж – групи методів: методи матеріальної мотивації, соціальної мотивації та методи стимулювання.

В типології стилів та методів управління виділяють декілька підходів до їх визначення:

  • За змістом фактору, що впливає на людину: економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи.
  • За характером цілей: діловий та бюрократичний методи і стилі.

Читати повністю »

організація роботи школі

Методи управління навчальним закладом

Успішність навчання дітей залежить від узгодженості роботи навчального закладу, отже питання його управлінням та доцільність методами, що при цьому обираються, є першочерговим.

Помилково вважати, що директор навчального закладу є єдиною посадовою особою у школі з владними повноваженнями. З метою покращення методів управління навчальним закладом повинні існувати наступні керуючі органи:

— органи колегіального управління навчальним закладом (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі  або його заступниках);
Читати повністю »

методи управління школою

іновації в управлінні школою

Наразі освітня сфера переживає переломний момент в своєму існуванні та формуванні її як науки. Щоденно розробляються та запроваджуються нові принципи функціонування навчального закладу – інновації в управлінні школою.

Система організації інновацій в управлінні школою тісно пов’язана із певними методами впливу на педагогічний колектив, на його ланки та на окремих співробітників та учнів. Такі методи розподіляються на психолого-педагогічні, організаційно-розпорядчі та економічні.
Читати повністю »

методи управління навчальним закладом

Організація управління школи

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, яким затверджені «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України є основним документом у напрямку організації виховної роботи в школі. Останній розрахований на весь період навчання з урахуванням ряду особливостей дітей.

Даним документом закріплені ключові фактори у напрямку здійснення освітньої політики: виховання ціннісного ставлення до самого себе, а також до родини і близьких; ціннісне відношення до громадян і країни, до роботи, навколишнього середовища, елементів культури та мистецтва.
Читати повністю »

план роботи навчального закладу

управління навчальним закладом

Управління сучасною школою вимагає забезпечення не лише внутрішньої комунікативної моделі, а й зовнішньої. Мається на увазі формування думки громадськості стосовно навчального закладу та організація зворотного зв’язку. Такою піар-службою в рамках управління сучасною школою можна назвати комітети учнів, батьків, вчителів. Саме вони сприяють інформаційному освітленню діяльності навчального закладу та мають на меті створення діалогу між адміністрацією з одного боку та населенням з іншого.
Читати повністю »

управління сучасною школою

Школа – це місце, де дитина проводить половину свого часу протягом багатьох років. Безумовно, кожен навчальний заклад виконую виховну функцію. При цьому пріоритетним завданням має бути надання можливості школярам самовиховання, залучаючи дітей до управління освітнім процесом в сучасній школі. Мається на увазі залучення учнів до проявлення ініціативи в процесі навчання. Так, це можуть бути анкетування чи день «навпаки», наприклад.

Кожний певний проміжок часу адміністрація повинна складати запитання про школу, навчання, вчителів, аркуші паперу з якими роздають кожному учневі. Школяр, під час анкетування, приймає участь в управлінні освітнім процесом в сучасній школі, адже всі відповіді потім підсумовуються та беруться до уваги ті чи інші побажання щодо покращення умов навчання.
Читати повністю »

Питання управління навчальним закладом, зокрема школою, належить до ряду актуальних, тому постійно досліджується вченими на предмет його вдосконалення. Останнім часом була виявлена система протиріч, якою характеризується сучасне управління навчальним закладом: між громадською формою контрольного процесу та характером роботи; між суспільними вимогами до особистості керівника; між цілісністю діяльності стосовно управління та розгалуженістю її напрямків, між бажанням директорів до творчого пошуку та обмеженнями зі сторони нормативно-правової бази.

Згідно слів дослідника П.Т. Фролова, існують певні підходи до управління навчальним закладом, які можна назвати майже сучасними. Наприклад, в основі методології покладається системність, що пов’язано із необхідністю досконального ознайомлення педпроцесу. Механізм досягнення цілей виступає в ролі системи діяльності педагога. Мета, задачі, зміст, методи визначено як системні компоненти. Цікаво, що в даному підході об’єктом управління навчальним закладом виступає педагогічний процес.

З розряду факультативної в розряд передової поступово переходить співпраця освітян України з закордонними колегами. Динаміка зв’язків держави з економічних, політичних, культурних сторін за останні роки успішно стартувала й у освіті. У час, коли формуються усталені відносини України з країнами Європи, наша держава повинна забезпечити себе перспективною молоддю, яка у подальшому сприятиме розвитку культурної, моральної, ринкової прогресивності держави, що привертатиме професійну увагу до нас іноземних партнерів.
Якщо співпраця університетів країни з закордонними освітянами – це вже обов’язковий вид навчання, то школа у цьому плані новачок. Ще зовсім недавно учні сподіватися не могли, що не досягнувши свого власного стартового капіталу, отримають можливість відвідати інші країни, побачити різні способи навчання, його особливості та відмінності. А вже тепер реалізація таких амбіцій сприяє розвитку й удосконаленню нашої освіти, збагачення досвіду розвиває бажання, які стимулюють освіту до суттєвої реформації.
Які вже кроки зробили школи України? Кому це вигідно? Наскільки високий рівень альтруїзму держави у цьому питанні? Куди ми рухаємося? Читати повністю »